De maatschap TryForce (hierna: “Tryforce”) respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door TryForce in acht genomen. TryForce zal uw persoonsgegevens niet aan derden verhuren of verkopen.


In dit privacy statement informeert TryForce u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is TryForce (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70563381):

TryForce
Zadelmakerstraat 64
1991 JE VELSERBROEK

TryForce is te bereiken via e-mailadres contact@tryforce.nl

Van wie verwerkt TryForce persoonsgegevens?

TryForce verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) studenten van TryForce;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met TryForce en overige personen van wie TryForce de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

Tryforce verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarige studenten (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

TryForce heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers toestemming hebben van hun ouders of voogd. TryForce kan echter niet controleren of een bezoeker websitebezoeker16 jaar of ouder is. TryForce raadt ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat hun persoonsgegevens zonder toestemming worden verwerkt. Indien TryForce ermee bekend wordt dat zij persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouder of voogd heeft verzameld, zal zij stappen ondernemen om deze persoonsgegevens te verwijderen.

Indien u vermoedt dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons een e-mail sturen via:contact@tryforce.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt TryForce?

TryForce verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend uw:
– naam;
– adres;
– woonplaats;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankgegevens;
– ip adres

Op grond waarvan verwerkt TryForce persoonsgegevens?

TryForce verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TryForce;
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • TryForce heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • TryForce heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (marketing- en/of promotiedoeleinden).

Voor welke doeleinden gebruikt TryForce uw persoonsgegevens?

TryForce verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het effectueren van het lidmaatschap
 • het bijhouden van een ledenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • verzending van nieuwsbrieven;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van TryForce;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van TryForce en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van TryForce

TryForce kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan TryForce hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

TryForce kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen TryForce en deze derde is dan verplicht. TryForce zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

TryForce kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart TryForce uw persoonsgegevens?

TryForce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over hoe lang uw (specifieke) persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u een e-mail sturen naar contact@tryforce.nl.

Hoe beveiligt TryForce uw persoonsgegevens

TryForce heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. TryForce gebruikt veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage
U kunt TryForce verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u TryForce verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal TryForce u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan TryForce een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt TryForce verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt TryForce verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is TryForce verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en TryForce deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag TryForce uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal TryForce u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van TryForce aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.


Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: contact@tryforce.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt TryForce de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan TryForce via e-mailadres: contact@tryforce.nl.
Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies

De website van TryForce maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Cookies helpen TryForce om het verkeer en trends van de website te meten en helpen TryForce bij het verbeteren van haar website. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over het log-informatie en log-gedrag van een gebruiker van een website. TryForce gebruikt deze informatie samen met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor TryForce niet mogelijk om een individu te kunnen identificeren. TryForce maakt voor haar analytische diensten gebruik van Matomo. Matomo installeert cookies in uw webbrowser om u te kunnen identificeren. Hierdoor worden gegevens gedeeld met Matomo. TryForce deelt slechts gegevens met Matomo die zij overeenkomstig de wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, mag delen met Matomo. U kunt cookies uitschakelen in uw browser. Als TryForce daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen

TryForce mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van TryForce raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.