Dit zijn de algemene voorwaarden die TryForce hanteert.

1. Voor deelname aan de volwassenen lessen van TryForce geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Voor de kidslessen geldt een minimumleeftijd van 5 jaar.

2. Studenten van TryForce verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt, dient door de student een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de student komen.

3. TryForce behoudt zich het recht voor om studenten die niet voldoen aan artikel 2, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (voor, en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door TryForce.

4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

5. Het deelnemen aan lessen van TryForce geschiedt geheel op eigen risico. TryForce is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of letsel, welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

6. De student volgt het onderwijs geheel voor eigen risico en draagt zelf de volledige kosten van enig letsel of ongeval, opgelopen tijdens of als gevolg van deelname aan de lessen. De student vrijwaart TryForce tegen elke aansprakelijkheid.

7. Tevens blijft de student zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de student.

8. Iedere student van TryForce wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten. (zie ook artikel 19).

9. Bij het inschrijven bij TryForce is de student verplicht relevante medische informatie op te geven, waaronder doch niet uitsluitend medische aandoeningen die fysieke prestaties beperken en waarbij intensieve fysieke inspanning een risico vormt voor de gezondheid. TryForce adviseert studenten met een medische aandoening om voorafgaand aan de inschrijving met hun arts te overleggen of op een verantwoorde en veilige wijze aan de lessen van TryForce kan worden deelgenomen. Tevens is de student verplicht allergieën op te geven die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn tijdens en rondom de lessen, waaronder doch niet uitsluitend ernstige voedselallergieën, allergieën voor insectenbeten en allergieën voor bepaalde stoffen die in en rondom de les aanwezig kunnen zijn.

Voor studenten die deelnemen aan de kidslessen geldt dat ouders/verzorgers contact opnemen met TryForce om te bespreken hoe zij wensen dat er gehandeld dient te worden mocht een situatie zich voordoen.

TryForce behandelt deze gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. TryForce verzamelt deze gegevens om zo optimaal de veiligheid van de studenten te kunnen garanderen tijdens de lessen en optimaal te kunnen handelen wanneer zich een situatie voordoet.

10. Iedere student is verplicht om lid te worden van de International Krav Maga Federation (IKMF). Indien de student geen lid van het IKMF is, kan hij/zij niet deelnemen aan examens. De IKMF-contributie wordt zonder tussenkomst van TryForce direct door de student aan het IKMF NL voldaan.

11. Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit bijvoorbeeld Israël. Het bezoeken van deze seminars wordt door TryForce ten zeerste aangeraden, maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.

12. Op officiële IKMF-evenementen (seminars/examens/kampen) is het verplicht het IKMF-examenshirt te dragen. Dit is het witte shirt zonder clubaanduiding. Ook is het verplicht de officiële IKMF-broek te dragen welke is voorzien van een stukje klittenband.

13. Om deel te kunnen nemen aan een examen, dient de student minimaal vier (4) maanden lid bij het IKMF te zijn. Wees hier op tijd mee i.v.m. verwerkingstijd van het IKMF.

14. Na inschrijving bij TryForce is de student in bezit van een TryForce clubshirt welke inbegrepen zit bij het inschrijfgeld, welke zoveel mogelijk gedragen dient te worden tijdens het volgen van de lessen van TryForce. Extra kledij kan tijdens de lessen aangeschaft worden. Vanwege de houten vloer in Bodegraven is het daar niet toegestaan met buitenschoenen of binnenschoenen met een zwarte zool de zaal te betreden. Mocht het niet mogelijk zijn het clubshirt te dragen tijdens een training, dan dient de student niet in een zwart alternatief shirt te trainen. De student is verplicht om zo snel mogelijk een IKMF-tenue te kopen. Dit bestaat uit een zwarte broek met een zwart/wit IKMF-logo en een wit T-shirt voorzien van eenzelfde logo op de rug en linkerborst. Vanaf P1 level, een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo, het witte T- shirt voorzien van eenzelfde IKMF-logo op de rug en linkerborst. De broek, het T-shirt, logo en de patches kan de student via TryForce aanschaffen. De student dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming en binnenschoenen. Vanaf P1 en hoger, na ongeveer ½ jaar, MMA- en/of bokshandschoenen en scheenbeschermers.

15. De meeste materialen kunnen bij TryForce worden aangeschaft. Om te voorkomen dat de student de verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raadt TryForce de student af om op eigen initiatief en/of zonder voorafgaand overleg materialen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

16. TryForce levert de door de student bestelde materialen zo snel mogelijk. Artikelen worden na betaling op de leslocatie geleverd. Wanneer TryForce op verzoek van de student iets bestelt, verplicht de student zich het/de product(en) te kopen.

17. Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door TryForce verzorgd.

18. Van studenten van TryForce wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten. Ongecontroleerd trainen -hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd.

19. Indien een student iemand tijdens de les verwondt, moet hij/zij de verwonde medestudent zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten van de verwonde medestudent kunnen op de student worden verhaald, vandaar dat een WA-verzekering door TryForce wordt aangeraden.

20. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van de student zelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (bijvoorbeeld zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van TryForce.

21. Het is wenselijk dat de student aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van studenten van TryForce wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.

22. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van de trainingspartner(s). De student dient derhalve geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training te dragen. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. Aangeraden wordt om kostbaarheden thuis te laten.

23. De student dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken, zoals oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. De student mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid (de student kan bijvoorbeeld na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken). Daarnaast raadt TryForce aan veranderingen in de medische toestand ook via de trainin’ app als opmerking bij het profiel te zetten.

24. Bij inschrijving van het abonnement “I want to be SLIM”, “I want to be STRONG”, “I want to be SECURE” en de jeugdabonnementen is de student € 20,- inschrijfgeld verschuldigd. De student is pas ingeschreven als het inschrijfgeld betaald is.

25. TryForce biedt de mogelijkheid om 1, 2, 3, 4 of een onbeperkt aantal trainingen per week te volgen. De student is in principe vrij om een tijd te kiezen, mits de lesdrukte dit toestaat.

26. Wanneer de groepen na verloop van tijd te klein of te groot worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

27. De overeenkomst tussen de student en TryForce wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een eerste inschrijving bij TryForce kan na de eerste 3 maanden worden opgezegd. Ter illustratie: indien de student zich inschrijft per 1 januari, dan is de eerste opzegmogelijkheid mogelijkheid per 1 maart. Nadien geldt (ook voor een herinschrijving) een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging van het lidmaatschap geschied schriftelijk per post of e-mail (naar contact@tryforce.nl). Het is niet mogelijk om de overeenkomst telefonisch of via Social Media op te zeggen.

28. Bij opzegging en herinschrijven binnen 4 maanden wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Tevens vervalt het recht op een shirt, toque en bitje bij herinschrijving waarbij geen korting op het abonnement mogelijk is. Bij herinschrijving na 4 maanden worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht.

29. De contributie wordt per maand betaald. Lessen zijn vrij te verdelen binnen deze maand, ongeacht de aard van de training. Dit om zo kortstondige ziekte of vakanties te kunnen compenseren. Het is echter niet toegestaan lessen mee te nemen naar een volgende maand.

30. De betaling van het lesgeld verloopt middels automatisch incasso. Wanneer de automatische incasso niet is gelukt zal door TryForce een herinnering aan de student worden verzonden met het verzoek om de contributie alsnog te voldoen. Wanneer betaling daarna nog steeds uitblijft, zal het incasseren van de contributie aan een incassobureau uit handen worden gegeven, waarbij de incassokosten voor rekening van de betreffende student komen.

31. Mocht het om wat voor reden niet haalbaar zijn aan de incasso te voldoen, laat dit ons weten. Als een klant actief storneert zijn wij genoodzaakt 15 euro in rekening te brengen.

32. De contributie dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Uitsluitend bij langdurige afwezigheid kan de student contact opnemen met TryForce om te bezien of een andersluidende regeling mogelijk is. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per E-mail (naar contact@tryforce.nl) te worden ingediend.

33. Bij annulering van cursussen en workshops binnen 1 maand voor aanvang, wordt geen restitutie verleend. Bij annulering van persoonlijke trainingen binnen 24 uur voor aanvang, wordt geen restitutie verleend.

34. TryForce is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie en/of feestdagen. Het rooster is te bekijken in de TryForce app of aan de instructeur te bevragen.

35. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens trainingen, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen doorgang kunnen vinden. Mocht een les om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan leidt dit niet tot restitutie van (een deel van) de door de student betaalde contributie of enige andere vorm van compensatie.

36. Tijdens de vakantieperiode dat TryForce gesloten is en er geen vervangende les wordt aangeboden, loopt de contributie door. Dit is namelijk in het maandbedrag verrekend.

37. Het systeem van levels van het civiele Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF. De examens voor de levels P2, P4 en G -levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door onafhankelijke instructeurs. De examens P1, P3 en P5 worden op locatie in Bodegraven of Velserbroek afgenomen door de instructeurs van TryForce, al dan niet bijgestaan door andere gecertificeerde instructeurs.

38. Het online inschrijfformulier is bindend. Zodra de digitale bevestiging is ontvangen, gelden de afspraken zoals deze in de overeenkomst en algemene voorwaarden staan beschreven en waarvan de belangrijkste punten ook nog terug zijn te vinden in de meeste gestelde vragen op de abonnementen pagina.

39. Door in te schrijven gaat de student akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en zal dus automatisch in de mailing worden meegenomen tot het moment dat deze uitschrijft op de nieuwsbrief.

40. Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar prijspeil van 2024. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.